DTCF Psikoloji Bölümü, Sıhhiye semtinde bulunan tarihi DTCF binası içerisinde yer almaktadır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, ismi Atatürk tarafından verilen tek fakülte özelliği taşımaktadır. Bünyesinde 18 bölüm, 70 Anabilim Dalı, 2 Ana Sanat Dalı, 4 Bilim Dalı barındıran DTCF, 38 farklı alanda lisans diploması vermektedir. Bölümümüz, DTCF içerisinde en yüksek puanla öğrenci alan bölüm olma özelliğini yıllardır korumaktadır.

Bölümümüzde toplam 24 öğretim elemanı ile birlikte eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Tüm öğretim üyelerimiz Psikoloji kökenlidir ve doktora derecelerini Psikolojiden almıştır. Bu açıdan bakıldığında bölümümüz ülkemizdeki diğer psikoloji bölümleri arasında öğretim elemanı sayısı ve niteliği açısından standartların üzerinde yer almaktadır. Her yıl Erasmus uygulamaları kapsamında çok sayıda öğrencimiz yurt dışında seçkin üniversitelerin psikoloji bölümlerini tanıma ve eğitim programlarından yararlanma fırsatı bulmaktadır.

DTCF Psikoloji Bölümü, öğrencilerine psikoloji biliminin işlevsel bir resmini çizmeye yönelik çoklu bakış açılarını vurgulayan, psikolojinin temelini oluşturan konu ve yöntemler hakkında gerekli ayrıntıları içeren bir eğitim vermektedir. Bu eğitim esnasında öğrenciler uzmanlaşma öncesi bir alt yapı ve uzmanlık gerektirmeyen işlevleri yerine getirebilme yetkinliği kazanmaktadırlar. Öğrencilerimize psikoloji lisans programına uyumunu kolaylaştıracak hizmetler sunulmakta, sınav değerlendirme sonuçları hakkında bilgi alma ve akademik gelişimlerine yönelik sistematik şekilde geri bildirim almalarına, ders programı, müfredat ve içeriklerine ilişkin kişisel değerlendirme yapmalarına fırsat verilmektedir.

DTCF Psikoloji Bölümü’nde 2004 yılından bu yana bütün dersler Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kapsamında yapılandırılmıştır. Bilindiği gibi AKTS, öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde öğrencilerimiz psikolojinin çeşitli alt dallarındaki yüksek lisans programlarına herhangi bir bilimsel hazırlık yılı gerekmeden katılabilmektedir. Dört yıl boyunca toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci mezun olmaktadır.

DTCF’de uygulanan eğitim programı öğrencilere analitik düşünme becerisi kazandırma ve psikoloji biliminin temel konu, yöntem, yaklaşım ve uygulamaları konusunda güçlü bir alt yapı sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, ders programında da görüldüğü gibi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji ve Klinik Psikoloji gibi temel alt dal derslerinin yanı sıra, Psikoloji Tarihi ve öğrencilere araştırma bilgi ve becerisi (Araştırma Yöntemleri, Psikometri, İstatistik ve Bilgisayar Paket Program-SPSS- Destekli İstatistik) ile alanda çalışma becerileri kazanmalarını sağlayacak dersler (Psikolojide Çalışma ve Meslek Alanları, Alan Çalışmaları, Özel Eğitim, Psikolojik Testler, Trafik Psikolojisi, Krize Müdahale Teknikleri vb) de ağırlıklı olarak yer almaktadır.

Programda zorunlu dersler dışında mümkün olduğunca çok sayıda ve psikolojinin farklı alanlarında seçmeli derslere de yer verilmiştir. Öğrenciler dört yıllık temel eğitimleri esnasında, Travma Psikolojisi’nden Aile Terapisi Yaklaşımlarına, Trafik Psikolojisi’nden Cinsiyet Rolleri’ne kadar oldukça geniş bir yelpaze içerisinde yer alan, alana özgü toplam 21 seçmeli ders ile karşılaşmakta, böylece ilgi alanları doğrultusunda seçim yapabilme şansına erişmektedirler.

“PSI 317 Alan çalışmaları-I” ve “PSI 328 Alan Çalışmaları-II” Dersi kapsamında öğrencilerimiz her dönem çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanağı bulmakta ve bu stajlar öğrencilerimizin mesleğe hazırlanmasında önemli rol oynamaktadır.

DTCF’nin birbirinden çok farklı ve çeşitli bölüm ve anabilim dallarını bünyesinde barındırıyor olması da, öğrencilerimizin alan dışı seçmeli ders alma olanaklarını arttırmaktadır. Böylece sosyoloji ve felsefe başta olmak üzere, antropoloji, tarih ve dilbilim gibi bölümlerden de seçmeli ders alma ve disiplinler arası çalışma yapma olanakları mevcuttur.

Buna ek olarak, yalnızca DTCF’ye özgü olduğunu düşündüğümüz bitirme tezi çalışmaları da bu bağlamda öğrencilerimize büyük katkı sağlamaktadır. Son sınıf öğrencilerimiz bitirme tezlerinde bir araştırma projesi planlamakta ve danışman öğretim üyesi ile birlikte çalışmayı gerçekleştirip bilimsel bir tez olarak sunmaktadır. Bu bitirme tezi çalışmalarının, özellikle öğrencinin ilgi duyduğu alt alan ve konuların belirginleşmesi konusunda önemli katkı sağladığı ve lisansüstü programlar için bir hazırlık safhası olduğu söylenebilir. Nitekim lisansüstü çalışmalara devam eden öğrencilerimizin, genellikle bitirme tezlerini yaptıkları alt alan ve konulara yöneldikleri gözlenmektedir. Başka bir deyişle, bu çalışmalar öğrencilerin geleceğe yönelik hedef, yetenek ve ilgilerini belirleyebilme ve geliştirebilmelerine yönelik fırsat sunmakta ve gerekli bilimsel ortamı sağlamaktadır.

Tüm bunlara ek olarak öğrencilerin iş birliği içinde, aktif ve üretken yetişmesi için araştırma projelerine katılmaları da desteklenmektedir. Örneğin öğretim üyelerimizin TÜBİTAK ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yürüttükleri tüm projelerde konuyla ilgili ve istekli öğrencilerimiz asistan, testör, uygulayıcı olarak yer almaktadır. Böylelikle diğer öğrencilerle ve öğretim üyeleriyle işbirlikleri desteklenerek aktif öğrenciler olarak yetişmeleri için çeşitli fırsatlar tanınmaktadır. Lisans tezleriyle kendi araştırma projelerini üretebilmekte, kurdukları topluluklar ve öğrenci birlikleriyle akademik ve bireysel gelişimlerini destekleyecek girişimciliklerine ve topluma yararlı hizmet üretmeye yönelik çabalarına destek verilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında lisans düzeyinde üretilen araştırmalar için lisans öğrencilerinin yararlanabileceği bir destek bursu da bulunmaktadır.